Sri Sai Mangal Aarti


Sri Sai Mangal Aarti 


Mangalam Sainathaya,

Mangalam sarva Murtaye.

Mangalam bhakta vashyaye,
Shirdi vasaya mangalam.

Mangalam Bhagawan Sai,
Mangalam puru Vikramaha.

Mangalam pundari kaksho,
Mangalayatanam Hari.

Please follow and like us: